Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [1 MB]

C 7

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Tikai lietošanai iekštelpās
Image alternative Ar divkāršu izolāciju

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Lādētājs
  C 7
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgie drošības norādījumi

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtu kustīgajām daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Lietojiet lādētāju tikai sausās telpās. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Rūpīga lādētāju apkope un lietošana

 • Lai nepieļautu traumas, izmantojiet lādētāju tikai norādīto Hilti litija jonu akumulatoru uzlādei.
 • Lādētājam jāatrodas sausā, tīrā un vēsā, bet no sala pasargātā vietā.
 • Uzlādes procesa laikā no lādētāja tiek novadīts siltums, tādēļ ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegtas. Lai to nodrošinātu, lādētājs jāizņem no kofera. Lādēšanu nedrīkst veikt slēgtās tvertnēs vai kārbās.
 • Rūpīgi veiciet iekārtas apkopi. Pārbaudiet, vai iekārtas daļas nav salauztas vai bojātas un vai nav iespaidotas iekārtas funkcijas. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas.
 • Lietojiet lādētāju un tam paredzētos akumulatorus tikai saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem, kas attiecas uz specifisko iekārtas tipu. Lādētāja izmantošana vajadzībām, kam tas nav paredzēts, var radīt bīstamas situācijas.
 • Akumulatoru uzlādei lietojiet tikai ražotāja ieteiktos lādētājus. Noteikta veida akumulatoriem paredzēts lādētājs kļūst ugunsbīstams, ja to izmanto ar cita veida akumulatoriem.
 • Nepieļaujiet, ka akumulators vai lādētājs laikā, kamēr to neizmanto, nonāk saskarē ar papīra skavām, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var radīt akumulatora vai lādētāja kontaktu īssavienojumu. Ja starp akumulatora un lādētāja kontaktiem rodas īssavienojums, tas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
 • Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrums. Nepieļaujiet tā nokļūšanu uz ādas. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet acis un nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai pat apdegumus.
 • Sargājiet akumulatoru no mehāniskiem bojājumiem.
 • Ja akumulatori ir bojāti (piemēram, tajos radušās plaisas, tiem ir nolūzušas atsevišķas daļas, tie ir saliekti, ar atlauztiem vai izvilktiem kontaktiem), tos nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt uzlādēt vai lietot.

Akumulatoru pareiza lietošana un apkope

 • Ievērojiet īpašos norādījumus par litija jonu akumulatoru transportēšanu, uzglabāšanu un ekspluatāciju.
 • Sargājiet akumulatorus no augstas temperatūras, tiešiem saules stariem un uguns.
 • Akumulatorus nedrīkst izjaukt, saspiest, sakarsēt virs 80 °C vai sadedzināt.
 • Nemēģiniet izmantot vai uzlādēt akumulatorus, kas bijuši pakļauti triecienam, krituši no vairāk nekā viena metra augstuma vai ir citā veidā bojāti. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .
 • Ja akumulators kļūst pārāk karsts, iespējams, ka tas ir bojāts. Novietojiet iekārtu pietiekamā attālumā no degošiem materiāliem, vietā, kur nevar notikt aizdegšanās un kur to iespējams pastāvīgi novērot, un ļaujiet tai atdzist. Šādā gadījumā vienmēr vērsieties savā Hilti servisā .

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Raugieties, lai lādētājs būtu novietots droši. Krītošs akumulators vai lādētājs var savainot jūs vai apkārtējos cilvēkus.
 • Nepieskarieties kontaktiem.
 • Kad akumulatori savu laiku ir nokalpojuši, tie jāutilizē ekoloģiski nekaitīgā un drošā veidā.
 • Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai mentālajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo iekārtu tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc tam, kad ir saņēmuši norādījumus par iekārtas drošu lietošanu un izpratuši ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un apkopes darbus, kas jāveic iekārtas lietotājam.
 • Nevalkājiet rotaslietas, gredzenus vai ķēdītes. Rotaslietas var radīt īssavienojumu un izraisīt apdegumus.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju .
 • Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, tam nekādā gadījumā nedrīkst pieskarties. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji var izraisīt bīstamu elektrisko triecienu.
 • Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir netīra vai mitra. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas galvenokārt ir uzkrājušies no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisko triecienu.
 • Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisā.
Serviss
 • Uzdodiet veikt iekārtas remontu tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek garantēta izstrādājuma drošības saglabāšanās.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Lādētājs
 2. Kabelis
 3. Akumulatora nodalījums
 4. Darbības režīma indikācija
 5. Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija
 6. Akumulatoru tips B 7

Lādētāja LED indikācijas elementi

Darbības režīma indikācija (1)
Image alternative
LED deg zaļā krāsā
Lādētājs ir gatavs darbam.
LED mirgo sarkanā krāsā
Akumulators ir pārāk auksts (<0 °C) vai pārāk silts (>50 °C) un netiek uzlādēts.
Līdzko akumulators ir sasniedzis atbilstīgu temperatūru, lādētājs automātiski pārslēdzas uzlādes režīmā.
LED deg sarkanā krāsā
LED nedeg
Lādētājs nav pievienots sprieguma padevei vai ir bojāts.
Atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes un pēc tam pievienojiet to elektrotīkla rozetei vēlreiz.
Ja LED joprojām nedeg, vērsieties Hilti servisā.
Uzlādes līmeņa indikācija (2)
Image alternative
LED mirgo zaļā krāsā
Notiek akumulatora uzlāde.
LED deg zaļā krāsā
Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
LED nedeg
Akumulators nav kārtīgi pievienots vai ir bojāts.
Izņemiet akumulatoru un pēc tam vēlreiz ievietojiet to tam paredzētajā nodalījumā.
Ja LED joprojām nedeg, vērsieties Hilti servisā.

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir lādētājs, kas paredzēts tipa B 7 Hilti litija jonu akumulatoriem. Tas ir pievienojams maiņstrāvas kontaktligzdām ar spriegumu no 220 līdz 240 voltiem.

Akumulatori, kuriem paredzēts šis izstrādājums, ir norādīti tehnisko parametru sadaļā.

Piegādes komplektācija

Lādētājs, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group .

Tehniskie parametri

Izstrādājuma īpašības

Dzesēšana
Konvekcijas dzesēšana
Barošanas spriegums
220 V … 240 V
Tīkla frekvence
50 Hz … 60 Hz
Akumulators
Litija jonu
Izejas spriegums
7,2 V
Izejas jauda
12,6 W
Barošanas kabeļa garums
≈ 2 m
Svars
0,775 kg
Izmēri (garums  x platums x augstums)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Vadība
Elektroniska uzlādes kontrole un mikroprocesora vadība
Aizsardzības klase
Aizsargklase II (divkārša izolācija)

Temperatūras dati

Akumulatora temperatūra uzlādes sākumā
−10 ℃ … 45 ℃
Uzglabāšanas temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Apkārtējā temperatūra darbības laikā
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulatora uzlādes ilgums

Voltāža
Akumulatora tips
Uzlādes ilgums
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min

Lietošana

Lādētāja ieslēgšana

 • Ievietojiet kontaktspraudni kontaktligzdā.
  • Lādētāja LED 1 deg zaļā krāsā.

Akumulatora uzlādēšana

 1. Raugieties, lai akumulatora un lādētāja kontaktu virsmas ir tīras un sausas.
  • Akumulatori, ko drīkst izmantot kopā ar šo iekārtu, ir norādīti šīs dokumentācijas beigās.
 2. Iebīdiet akumulatoru lādētāja pieslēgvietā. Pievērsiet uzmanību tam, lai akumulatora un pieslēgvietas kodējums savstarpēji atbilstu.
  • Pēc akumulatora ievietošanas lādētājā uzlādes process tiek sākts automātiski. Akumulatora uzlādes līmeņa indikācija uzlādes procesa laikā nedarbojas.
  Akumulatoram nekādi bojājumi nerodas, ja tas paliek lādētājā ilgāku laiku.
  Tomēr drošības apsvērumu dēļ pēc uzlādes procesa pabeigšanas izņemiet akumulatoru no lādētāja.

Akumulatora ievietošana

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks īssavienojuma vai akumulatora nokrišanas gadījumā!
 • Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties, ka uz akumulatora un izstrādājuma kontaktiem neatrodas nekādi svešķermeņi.
 • Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.
 1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
 2. Ievietojiet akumulatoru iekārtas stiprinājumā, līdz tas dzirdami nofiksējas.
 3. Pārbaudiet, vai akumulators ir droši nofiksēts.

Akumulatora izņemšana

 1. Nospiediet akumulatora atbloķēšanas taustiņus.
 2. Izvelciet akumulatoru no iekārtas turētāja.

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks. Nepareizas utilizācijas radīts apdraudējums.
 • Ja aprīkojuma utilizācija netiek veikta atbilstoši noteiktajai kārtībai, iespējamas šādas sekas: sadedzinot sintētisko vielu daļas rodas indīgas gāzes, kas var izraisīt saslimšanas. Baterijas var eksplodēt un bojājumu vai spēcīgas sasilšanas gadījumā izraisīt saindēšanos, apdegumus, ķīmiskos apdegumus vai vides piesārņojumu. Vieglprātīgi likvidējot atkritumus Jūs dodat iespēju nepilnvarotām personām pretlikumīgi izmantot aprīkojumu. Tā rezultātā šīs personas var savainoties pašas, savainot citus vai radīt vides piesārņojumu.
 • Bojātus akumulatorus nekavējoties utilizējiet. Nodrošiniet, lai tie nebūtu pieejami bērniem. Nemēģiniet akumulatorus izjaukt vai sadedzināt.
 • Veiciet nokalpojušo akumulatoru utilizāciju saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām vai nododiet tos atpakaļ Hilti .
Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu par nokalpojušām elektroiekārtām un elektroniskām ierīcēm un tās īstenošanai paredzētajām nacionālajām normām nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un jānodod utilizācijai saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas un elektroniskās ierīces sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādas saites: qr.hilti.com/2076993.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative
Image alternative