Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [1 MB]

C 7

Originaalkasutusjuhend

Andmed kasutusjuhendi kohta

Käesoleva käsitsemisjuhendi kohta

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege läbi kasutusjuhend. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige käesolevas kasutusjuhendis ja seadmel esitatud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati toote juures ja andke toode teistele isikutele edasi ainult koos käesoleva kasutusjuhendiga.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid:
Image alternative kasutamiseks üksnes siseruumides
Image alternative topeltisolatsiooniga

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Laadimisseade
  C 7
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Image alternative
Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Üldised ohutusnõuded

Image alternative HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Järgnevate ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Järgnevalt kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutus töökohal
 • Hoidke oma töökoht puhas ja valgustage seda korralikult. Korrastamata ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
 • Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
 • Hoidke lapsed ja kõik teised töökohast eemal, kui kasutate elektrilist tööriista! Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 • Elektrilise tööriista pistik peab sobima pistikupessa. Pistiku juures ei tohi teha mingeid muudatusi. Kaitsemaandusega seadmete puhul ei tohi kasutada adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
 • Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 • Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilise tööriista sisemusse satub vett, suurendab see elektrilöögiohtu.
 • Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku väljatõmbamiseks pistikupesast. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
 • Kasutage laadimisseadet vaid kuivades ruumides. Kui elektrilise tööriista sisemusse on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.

Laadimisseadmete hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Vigastuste vältimiseks laadige laadimisseadmega ainult heakskiidetud Hilti liitiumioonakusid.
 • Laadimisseadme asukoht peab olema puhas, jahe, kuiv ja kaitstud miinustemperatuuride eest.
 • Laadimisprotsessi ajal eraldub laadimisseadmest soojust, seetõttu peavad ventilatsiooniavad olema vabad. Aku laadimine kinnises mahutis on keelatud.
 • Hooldage seadet hoolikalt. Veenduge, et detailid ei ole murdunud ega kahjustatud sellisel määral, et seade ei ole enam tööta. Kui mõni osa on kahjustatud või murdunud, laske seade enne kasutamise jätkamist parandada.
 • Kasutage laadimisseadmeid ja akusid vastavalt käesolevatele juhistele ja viisil, mis on konkreetse mudeli jaoks ette nähtud. Laadimisseadmete nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
 • Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimisseadmetega. Kui teatud tüüpi aku laadimiseks ettenähtud laadimisseadet kasutatakse teist tüüpi akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke akut ja laadimisseadet eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metallesemetest, mis võivad luua ühenduse aku kontaktide vahel. Akukontaktide või laadimiskontaktide vahel tekkiv lühis võib põhjustada tulekahju või põletusi.
 • Ärge hoidke akut laadimisseadmes. Pärast laadimist eemaldage aku laadimisseadmest.

Akude hoolikas käsitsemine ja kasutamine

 • Järgige liitiumioonakude veo, ladustamise ja käsitsemise suhtes kehtivaid erinõudeid.
 • Kaitske akusid kõrgete temperatuuride, otsese päikesekiirguse ja tule eest.
 • Akusid ei tohi lahti võtta, kokku muljuda, kuumutada üle 80°C (176°F) ega põletada.
 • Ärge kasutage ega laadige akusid, mis on saanud löögi, kukkunud kõrgemalt kui üks meeter või muul viisil vigastada saanud. Võtke sellisel juhul alati ühendust Hilti  hooldekeskusega .
 • Kui aku on nii kuum, et seda ei saa puudutada, võib aku olla defektne. Asetage aku nähtavasse tulekindlasse kohta, mis on süttivatest materjalidest piisavaltkaugel. Laske akul jahtuda. Kui aku on ühe tunni pärast ikka veel liiga kuum, et seda puudutada saaks, siis on aku defektne. Võtke ühendust Hilti hooldekeskusega .

Täiendavad ohutusnõuded

Isikuohutus
 • Veenduge, et laadimisseade on stabiilses asendis. Allakukkuv aku või laadimisseade võib ise kahjustada saada ja teisi vigastada.
 • Ärge puudutage kontakte.
 • Kasutusressursi ammendanud akud tuleb keskkonnasäästlikult ja ohutult utiliseerida.
 • Üle 8 aastased lapsed ja piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega isikud ning inimesed, kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, võivad seadet kasutada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet või kui nende eest vastutav isik on neile selgitanud seadme ohutu kasutamise põhimõtteid ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada üksnes täiskasvanute järelevalve all.
 • Ärge kandke ehteid, näiteks sõrmuseid või kette. Ehted võivad tekitada lühise, mille tagajärjeks võivad olla põletused.
 • Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne või ei ole lugenud käesolevaid juhiseid .
 • Kui toitejuhe või pikendusjuhe saab töötamise ajal kahjustada, ei tohi seda puudutada. Tõmmake seadme toitepistik pistikupesast välja. Kahjustada saanud toite- ja pikendusjuhtmed tekitavad elektrilöögi ohu.
 • Ärge kasutage seadet, kui see on määrdunud või märg. Seadme pinnale kinnitunud tolm või niiskus võib ebasoodsatel tingimustel põhjustada elektrilöögi, seda just hea elektrijuhtivusega materjalide puhul.
 • Juhul kui kasutate seadet tihti elektrit juhtivate materjalide töötlemiseks, laske seade Hilti hooldekeskuses korrapäraselt üle vaadata.
Hooldus
 • Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate seadme püsimise turvalisena.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Laadimisseade
 2. Toitejuhe
 3. Akupesa
 4. Töörežiimi indikaator
 5. Aku laetuse astme näit
 6. Aku tüüp B 7

Laadimisseadme LED-näidikud

Töörežiimi indikaator (1)
Image alternative
LED-näidik põleb rohelise tulega
Laadimisseade on töövalmis.
LED-näidik vilgub punase tulega
Aku on liiga külm (<0 °C) või liiga kuum (>50 °C) ja ei lae.
Laadimisseade lülitub automaatselt laadimisrežiimile, kui aku on jõudnud sobivale temperatuurile.
LED-näidik põleb punase tulega
LED-näidik ei põle
Vooluvarustus puudub või on laadimisseade defektne.
Tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja ühendage võrgupistik seejärel uuesti pistikupessa.
Kui LED-näidik ikka veel ei põle, pöörduge Hilti hooldekeskusse.
Aku laetuse astme näit (2)
Image alternative
LED-näidik vilgub rohelise tulega
Akut laetakse.
LED-näidik põleb rohelise tulega
Aku on täiesti täis laetud.
LED-näidik ei põle
Aku ei ole korrektselt sisse pandud või on defektne.
Eemaldage aku ja asetage aku uuesti aku pessa.
Kui LED-näidik ikka veel ei põle, pöörduge Hilti hooldekeskusse.

Sihipärane kasutamine

Image alternative

Kirjeldatud toode on laadimisseade, mis on ette nähtud Hilti B 7 tüüpi Li-Ion-akude laadimiseks. See on ette nähtud ühendamiseks 220 V kuni 240 V vahelduvpingega pistikupessa.

Selle toote jaoks ettenähtud akud on loetletud tehnilistes andmetes.

Tarnekomplekt

Laadimisseade, kasutusjuhend.
Muud süsteemitooted leiate müügiesindusest Hilti Store või veebisaidilt: www.hilti.group

Tehnilised andmed

Toote omadused

Jahutus
Konvektsioonjahutus
Võrgupinge
220 V … 240 V
Võrgusagedus
50 Hz … 60 Hz
Aku
Liitiumioon
Väljundpinge
7,2 V
Väljundvõimsus
12,6 W
Toitejuhtme pikkus
≈ 2 m
Kaal
0,775 kg
Mõõtmed (p x l x k)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Juhtimine
Elektrooniline laadimiskontroll ja juhtimine mikrocontrolleri kaudu
Kaitseklass
Kaitseklass II (topeltisolatsioon)

Temperatuuriandmed

Aku temperatuur laadimise alguses
−10 ℃ … 45 ℃
Hoiutemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
Ümbritseva keskkonna temperatuur töötamise ajal
−17 ℃ … 60 ℃

Aku laadimisajad

Pinge
Aku tüüp
Laadimisaeg
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min
7,2 V
B 7/2.5 Li-Ion
≈ 75 min

Käsitsemine

Laadimisseadme sisselülitamine

 • Ühendage võrgupistik pistikupessa.
  • Laadimisseadme LED-näidik 1 põleb rohelise tulega.

Aku laadimine

 1. Hoolitsege selle eest, et aku ja laadimisseadme kontaktid oleksid puhtad ja kuivad.
  • Akud, mida on lubatud selle tootega kasutada, on loetletud käesoleva kasutusjuhendi lõpus.
 2. Lükake aku laadimisseadme liidesesse. Veenduge, et aku ja liidese märgised on kohakuti.
  • Pärast aku asetamist laadimisseadmesse käivitub laadimisprotsess automaatselt. Aku laetuse astme näit on laadimise ajal inaktiveeritud.
  Aku ei saa kahjustada, kui jääb laadimisseadmesse pikemaks ajaks.
  Ohutuse huvides tuleks aku pärast laadimise lõppu laadimisseadmest siiski eemaldada.

Aku paigaldamine

HOIATUS
Vigastuste oht lühise või allakukkunud aku tõttu!
 • Enne aku paigaldamist veenduge, et aku ja seadme kontaktidel ei ole võõrkehasid.
 • Veenduge, et aku fikseerub alati korrektselt kohale.
 1. Enne esmakordset kasutamist laadige aku täiesti täis.
 2. Lükake aku seadmesse, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.
 3. Kontrollige aku kindlat kinnitumist.

Aku eemaldamine

 1. Vajutage aku vabastusnuppudele.
 2. Tõmmake aku seadmest välja.

Hooldus ja korrashoid

HOIATUS
Elektrilöögi oht! Seadme hooldus- ja korrashoiutööd toitevõrku ühendatud toitepistikuga võivad põhjustada raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Tõmmake toitepistik pistikupesast välja iga kord enne hooldus- ja korrashoiutööde tegemist!
Hooldus
 • Kõvasti kinni olev mustus eemaldage ettevaatlikult.
 • Puhastage ventilatsiooniavasid ettevaatlikult kuiva harjaga.
 • Puhastage korpust kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid, sest need võivad kahjustada seadme plastdetaile.
Korrashoid
HOIATUS
Elektrilöögi oht! Elektridetailide asjatundmatu parandamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi ja põletusi.
 • Elektridetaile tohivad parandada ainult elektriala asjatundjad.
 • Kontrollige regulaarselt nähtavate osade ja juhtelementide laitmatut töökorda.
 • Kahjustuste ja/või tõrgete korral ei tohi seadet kasutada. Laske tööriist kohe Hilti teeninduskeskuses parandada.
 • Pärast hooldus- ja remonttöid paigaldage kõik kaitseseadised ja kontrollige nende töökorda.
Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Teie tootega sobivad ja meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate kauplusest Hilti Store või veebilehelt: www.hilti.group .

Utiliseerimine

HOIATUS
Valest käitlemisest tingitud vigastuste oht! Eralduvad gaasid või vedelikud on terviseohtlikud.
 • Ärge saatke kahjustada saanud akusid posti teel!
 • Lühise vältimiseks katke akukontaktid elektrit mittejuhtiva materjaliga.
 • Käidelge akusid nii, et need ei satu laste kätte.
 • Utiliseerige aku Hilti Store esinduses või pöörduge asjaomase jäätmekäitlusettevõtte poole.
Image alternative Enamik Hilti seadmete valmistamisel kasutatud materjalidest on taaskasutatavad. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõudeid ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Image alternative
 • Ärge visake elektri- ja elektroonikaseadmeid olmejäätmete hulka!

RoHS (direktiiv ohtlike ainete kasutamise piirangute kohta)

Image alternative
Järgmistel linkidelt leiate ohtlike ainete tabeli: qr.hilti.com/2076993.
RoHS-tabeli juurde viiva lingi leiate käesoleva dokumendi lõpust QR-koodina.

Tootja garantii

 • Garantiitingimusi puudutavates küsimustes pöörduge oma kohaliku Hilti partneri poole.